جهت های جغرافیایی در زبان ترکی استانبولی

Batı – غرب

Doğu – شرق

Kuzey – شمال

Güney – جنوب

Güneybatı – جنوب غرب

Kuzeybatı – شمال غرب

Güneydoğu – جنوب شرق

Kuzeydoğu – شمال شرق

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه