زمان در زبان ترکی استانبولی

Bugün – امروز

Öğleden sonra – بعد از ظهر

Saniye – ثانیه

Dakika – دقیقه

Onyıl -دهه

Dün  – دیروز

Gün – روز

Saat – ساعت

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه