فاصله بین شهرهای ترکیه – وان با دیگر شهرهای ترکیه

فاصله بین شهرهای ترکیه – وان با دیگر شهرهای ترکیه

شهرهای ترکیه از هم چند کیلومتر فاصله دارند

سفر زمینی به ترکیه 

یکی از اطلاعاتی که در سفرهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد ، اطلاعات مربوط به شهرهای مهم  و فاصله بین این شهرها است.

فاصله آنکارا تا دیگر شهرهای ترکیه

 شهری جدید ، بزرگ و پیشرفته که بیشتر مراکز سیاسی ، فرهنگی ، دولتی و تجاری ترکیه را در خود جای داده است، آنکارا پایتخت ترکیه است.

فاصله آنکارا تا قونیه

 استانبولآنتالیاماردینقونیهازمیرآدانادنیزلیارزروم
آنکارا۳۵۲ کیلومتر۳۸۴ کیلومتر۷۴۴ کیلومتر۲۳۰ کیلومتر۵۲۰ کیلومتر۳۸۹ کیلومتر۴۰۴ کیلومتر۷۱۸ کیلومتر

از آنتالیا تا شهرهای دیگر ترکیه چقدر است؟

فاصله استانبول تا آنتالیا چقدر است؟

 

 استانبولآنکاراماردینقونیهازمیرآدانادنیزلیارزروم
آنتالیا۴۸۱ کیلومتر۳۸۴ کیلومتر۸۹۲ کیلومتر۱۹۱ کیلومتر۳۵۵ کیلومتر۴۱۲ کیلومتر۱۷۲ کیلومتر۹۸۰ کیلومتر

 

فاصله استانبول تا شهرهای دیگر ترکیه

فاصله استانبول تا آنکارا

 آنکاراآنتالیاماردینقونیهازمیرآدانادنیزلیارزروم
استانبول۳۵۲ کیلومتر۴۸۱ کیلومتر۱۰۹۶ کیلومتر۴۶۳ کیلومتر۳۲۸ کیلومتر۷۰۹ کیلومتر۳۶۰ کیلومتر۱۰۴۹ کیلومتر

فاصله وان تا استانبول 1615 کیلومتر

فاصله ازمیر تا دیگر شهرهای ترکیه

فاصله استانبول تا ازمیر

 استانبولآنکاراآنتالیاماردینقونیهآدانادنیزلیارزروم
ازمیر۳۲۸ کیلومتر۵۲۰ کیلومتر۳۵۵ کیلومتر۱۱۹۹ کیلومتر۴۷۱ کیلومتر۷۳۷ کیلومتر۱۸۵ کیلومتر۱۲۲۹ کیلومتر

فاصله دنیزلی تا شهرهای دیگر

 استانبولآنکاراآنتالیاماردینقونیهازمیرآداناارزروم
دنیزلی۳۶۰ کیلومتر۴۰۴ کیلومتر۱۷۲ کیلومتر۱۰۲۸ کیلومتر۲۹۹ کیلومتر۱۸۵ کیلومتر۵۵۸ کیلومتر۱۰۸۱ کیلومتر

قونیه تا شهرهای دیگر ترکیه چقدر فاصله دارد؟

 استانبولآنکاراآنتالیاماردینازمیرآدانادنیزلیارزروم
قونیه۴۶۳ کیلومتر۲۳۰ کیلومتر۱۹۱ کیلومتر۷۳۰ کیلومتر۴۷۱ کیلومتر۲۶۹ کیلومتر۲۹۹ کیلومتر۷۹۴ کیلومتر

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه