مقررات کار برای مهندسین خارجی در ترکیه

مقررات کار برای مهندسین خارجی در ترکیه: اصول مجوز کار برای مهندسان و معماران مطابق با ماده 21 قانون کار جدید بین المللی 6735 تعیین شده است.

ماده 21: مهندسان و معماران خارجی ، خواه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مو سسات آموزش عالی ترکیه باشند ، یا عنوان مهندس یا معمار را در كشور خود یا در كشور خارجی دیگری کسب كرده باشند ، می توانند به طور موقت یا بلند مدت در پروژه های كاری فعالیت كنند. 

تبصره یک ماده ۲۱

اگر اتباع خارجی فارغ التحصیل دانشگاه ها و مو سسات آموزش عالی ترکیه نباشند ، مدارک تحصیلی اخذ شده باید از یکی از دانشگاه ها و سیستم  آموزش ترکیه مورد تأیید و  معادل سازی شود و با این مدرک می تواند عضو سازمان مهندسی ترکیه شود.

توجه: شرایط فوق برای کلیه فارغ التحصیلان و اتباع خارجی که عنوان مهندسی دارند شامل مهندسی ساختمان ، مهندسی فروش ، مهندسی مکانیک ، مهندسی الکترونیک ، مهندس صنایع غذایی ، مهندسی پزشکی و…

مدارک لازم برای صدور اجازه کار برای مهندسین توسط اداره کار و تامین اجتماعی بین المللی

۱٫ مدرک تحصیلی معادلسازی شده توسط yök

۲٫ گواهی تایید شده مبنی بر نداشتن تخلف و مجازات در حوزه تخصصی خود در شش ماه آخر فعالیت اجرایی خود ( ترجمه رسمی و با تایید سفارت و یا کنسولگری ترکیه که مستقر در کشور متبوع افراد خارجی است)

۳٫قرارداد کار

حقوق و دستمزد گروه مهندسی طبق پیش بینی قانون کار:

حقوق و دستمزد گروه مهندسی در قانون چهار برابر حداقل حقوق تعیین شده است. حداقل حقوق در سال ۲۰۲۰ تا ۳۲۶۰ لیر و با توجه به تاهل و تعداد فرزند متغیر است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه