سربازی اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند

سربازی اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند

همانند هر شهروند ترکیه که ملزم به رفتن به خدمت سربازی در ترکیه می باشد ، برای اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را بدست آورده اند ، ملزم به سپری کردن دوره سربازی می باشند.

وضعیت سربازی و محدودیت سنی برای اتباع خارجی با تابعیت ترکیه

ماده 2 قانون شماره 1111 خدمت سربازی ترکیه بدین شرح می باشد:

«اتباع خارجی و پناهندگانی که تابعیت ترکیه را کسب کرده اند و همچنین افرادی که قانونا آواره محسوب نمی شوند، بر حسب سنی که در ترکیه به شهروندی پذیرفته شده اند، طبقه بندی می گردند.

از این رو، آنها نیز می بایست خدمت سربازی خود را همانند سربازان و افسران ترکیه ای هم سن خود‌ ، بگذرانند»

با این حال ، افرادی که شهروند کشور دیگری بوده و پس از 22 سالگی تابعیت ترکیه بدست آورده اند، معاف از خدمت سربازی خواهند بود.

طبق قانون منتشر شده در روزنامه رسمی 22 فوریه 2014‌ ، محدودیت سنی برای خدمت سربازی در ترکیه ، 21 سال می باشد.

ازاین رو افرادی که 21 ساله هستند‌ ، همان سال به خدمت سربازی فراخوانده می شوند؛ لذا هر سال در ابتدای ماه فوریه ، گروه اول فراخوانده می شوند و تمام افرادی که وارد 21 سال خواهند شد، ملزم به انجام خدمت سربازی می گردند.

برای مثال‌ ، اگر یک پناهنده در سن 21 سالگی وارد خاک ترکیه شده و در 30 سالگی تابعیت ترکیه دریافت کند ، به دلیل این که قبلِ 22 سالگی وارد ترکیه شده ، باید به خدمت سربازی برود.

هزینه معافیت از خدمت سربازی (خرید خدمت)، در ترکیه و امکان پرداخت اقساطی آن

اخیرا مبلغ معافیت از خدمت 31,000 لیر تعیین شده که 15,000 لیر از این مقدار به صورت پیش پرداخت می باشد.

مابقی مبلغ نیز پس از تاریخ اولین پرداخت ، طی 6 ماه در اقساط برابر قابل پرداخت می باشد.

مبلغ خرید خدمت می تواند هر سال تغییر کرده و تغییرات مربوطه مطابق تصمیم وزارت دفاع ،  در روزنامه رسمی منتشر می شود و بین کلیه واحدها توزیع می گردد.

افرادی که از خدمت سربازی در ترکیه معاف هستند

معافیت های پزشکی

معافیت تحصیلی و آموزشی

معافیت های ویژه و استثنایی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه