دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

در بخش آسیایی استانبول کلا ۱۷ دانشگاه مختص به این بخش موجود میباشد، ⁣
که به ترتیب الویت در زیر نوشته شده است.⁣

 درضمن دانشگاه هایی نیز هستند که هم در بخش آسیایی شعبه دارند هم اروپایی

 İstanbul Anadolu Yakasındaki Üniversiteler⁣

1- Marmara Üniversitesi ⁣
2- Sabancı Üniversitesi ⁣
3- Yeditepe Üniversitesi ⁣
4- Maltepe Üniversitesi⁣
5- Okan Üniversitesi ⁣
6- Acıbadem Üniversitesi ⁣
7- Piri Reis Üniversitesi⁣
8- Gedik Üniversitesi⁣
9- Üsküdar Üniversitesi⁣
10- Özyeğin Üniversitesi⁣
11- Medeniyet Üniversitesi⁣
12- Doğuş Üniversitesi⁣
13- Işık Üniversitesi⁣
14- Türk Alman Üniversitesi⁣
15- Süleyman Şah üniversitesi⁣
16- 29 Mayıs Üniversitesi⁣
17- Sağlık Bilimleri Üniversitesi⁣

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه