جریمه ممنوعیت ورود برای اضافه ماندن در خاک ترکیه

جریمه ممنوعیت ورود برای اضافه ماندن در خاک ترکیه

با پاسپورت ایرانی و بدون داشتن کارت اقامت ترکیه یا کیملیک از تاریخ اولین ورود میتوانید هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در ترکیه بمانید چنانچه بیشتر از ۹۰ روز در خاک ترکیه بمانید شامل جریمه ممنوعیت ورود برای اضافه ماندن در خاک ترکیه خواهید شد

زیر ۳ ماه ممنوعیت ورود وجود ندارد ولی بعد از ۳ ماه ممنوعیت ورود به شرح زیر است

اقامت غیر قانونی از ۳ تا ۶ ماه ۱ ماه ممنوعیت ورود

اقامت غیر قانونی از ۶ ماه تا ۱ سال ۳ ماه ممنوعیت ورود

اقامت غیر قانونی از ۱ سال تا ۲ سال ۱ سال ممنوعیت ورود

اقامت غیر قانونی از ۲ سال تا ۳ سال ۲ سال ممنوعیت ورود

اقامت غیر قانونی بیش از ۳ سال ۵ سال ممنوعیت ورود

حتما باید موقع خروج “جزا” جریمه نقدی را پرداخت کنید.

فقط یکبار اجازه ورود مشروط به مدت ۱۰ روز وجود دارد به شرطی که حتما برای دریافت اقامت اقدام کنید

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه