اپراتورهای تلفن همراه در ترکیه طریقه استفاده از طریق کد

اپراتورهای تلفن همراه در ترکیه طریقه استفاده از طریق کد

اپراتورهای تلفن همراه در ترکیه طریقه استفاده از طریق کد

‎? ترکسل :

‎✅ برای مشاهده منوی اصلی خدمات از کد ستاره 100 مربع استفاده کنید.(#100)

‎✅ برای مشاهده باقی مانده بسته مصرفی(پاکت) خط خود از کد ستاره 159 مربع استفاده کنید(#159)

‎✅ برای مشاهده باقی مانده پولی(کنتور) خط خود از کد ستاره 123 مربع استفاده کنید.(#123)

‎✅ همچنین میتوانید با شماره تماس خدمات مشترکین خطوط ترکسل تماس بگیرین. 05325320000

‎✅ هر ماه 1.88 لیر مالیات نگهداری و استفاده از خطوط ترکسل میباشد که به صورت اتوماتیک از حساب سیمکارت کسر میشود .

‎✅ برای فهمیدن این که شماره ای شما و یا هر شماره دیگری متعلق به کدام شرکت میباشد میتوانید از کد ستاره 711 مربع شماره تلفن که با 5 شروع میشود و در آخر مربع را بزنید و منتظر بمانید تا پیام نشان داده شود.

‎? سیم کارت های ترک تلکام :

‎✅ برای مشاهده باقی مانده پولی(کنتور) خط خود از کد ستاره 123 مربع استفاده کنید.(#123)

‎✅ برای مشاهده شماره تلفن خود میتوانید کد ستاره 101 مربع را شماره گیری نمایید.(#101)

‎✅ برای مشاهده جزییات مصرفی بسته خود ستاره 122 مربع را شماره گیری نمایید.(#122)

‎✅ همچنین میتوانید با شماره تماس خدمات مشترکین خطوط ترک تلکام تماس بگیرین. 4441500

‎✅ هر ماه 1.58 لیر مالیات نگهداری و استفاده از خطوط ترک تلکام میباشد که به صورت اتوماتیک از حساب سیمکارت کسر میشود.

‎? سیمکارت های ودافون :

‎✅ برای مشاهده باقی مانده پولی(کنتور) خط خود از کد ستاره 123 مربع استفاده کنید.(#123)

‎✅ همچنین میتوانید با شماره تماس خدمات مشترکین خطوط ودافون تماس بگیرین. 05425420000

‎✅ هر ماه 1.88 لیر مالیات نگهداری و استفاده از خطوط ودافون میباشد که به صورت اتوماتیک از حساب سیمکارت کسر میشود

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه