دفتر ثبت اسناد رسمی یا نوتر(NOTER)

دفتر ثبت اسناد رسمی یا نوتر(NOTER)

دفتر ثبت اسناد رسمی یا نوتر(NOTER)

در ترکیه نوتر به معنای مشابه دفاتر اسناد رسمی یا ثبت در ایران هستند که با همکاری شهرداری در ترکیه اداره می شوند . برای ثبت و رسمیت هرگونه سند و ترجمه مدارک رسمی ، لازم است که مهر دفتر اسناد رسمی در پای اوراق باشد تا توسط سازمان  پذیرفته شود.  در بسیاری از موارد ، در صورت نیاز به ترجمه ، مترجم حاضر در دفاتر اسناد رسمی این کار را خواهند کرد. 

این دفاتر در کلیه مناطق شهری موجود هستند و طبق تعرفه که در کل ترکیه یکسان میباشد، هزینه های خود را دریافت میکنند.

ثبت  اجاره خانه و کار ، ثبت نام پروانه کسب و کار ، ثبت  خرید خودرو  ، ترجمه شناسنامه یا حتی رضایت والدین  از جمله خدمات دفاتر اسناد رسمی (نوتر) است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه