تلفن های ضروری ترکیه

تلفن های ضروری ترکیه

تلفن های ضروری ترکیه نه تنها برای تمامی شهروندان ترکیه، بلکه برای همه کسانی که به عنوان اقامت و گردشگر به کشور ترکیه سفر می کنند، اطلاع از شماره تلفن های اضطراری برای هرگونه شرایط اضطراری بسیار حائز اهمیت است تا در صورت نیاز بتوانید به سرعت از آنها استفاده کنید.بدیهی است که در هر کشوری به خدمات ویژه و اورژانس شماره های تماس چند رقمی اختصاص داده شده است که به خاطر سپردن آنها بسیار ساده تر است و در شرایط خاص می توان به سرعت شماره گیری کرد.

تلفن های ضروری ترکیه (در سراسر ترکیه)

اورژانس :  112

طبق تغییرات جدید در شماره های اضطراری ترکیه شما کافیست با شماره ۱۱۲ در ترکیه تماس بگیرید و اوپراتور شما را به واحد مربوطه متصل میکند.

پلیس : 155

آتش نشانی : 110

اصلاحات برق : 186

اصلاحات گاز طبیعی : 187

اصلاحات آب : 185

تلفن راهنمای مشترکین : 11818، 11811 یا 11880

گارد ساحلی : 158

آتش نشانی جنگل : 177

اطلاعات گردشگری : 170

پلیس گردشگری : 0212 5274503 (ویژه استانبول)

ژاندارمری : 156 (ویژه مناطق روستایی در سراسر ترکیه)

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه