ڪلمات مربوط به کشاورزی در ترکی استانبولی

 

? Tarım [تاریم]
کشاورزی
? Tarla [تارلا]
مزرعه
? Ekmek [اِکمِک]
کاشتن
? Yetiştirmek [یِتیشتیرمِک]
رساندن ، رشد دادن
☘️ Biçmek [بیچمِک]
درو کردن
? Meyve Bahçesi [مِیوه باهچه سی]
باغچه میوه
? Otlak [اُتلاک]
علفزار
? Toprak [تُپراک]
خاک
? Mandıra [ماندیرا]
لبنیات
? Saman [سامان]
علف

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه