ڪلمات مربوط به قانون در ترکی استانبولی

ڪلمات مربوط به《قانون》????

???? Hile Yapmak [حیله یاپماک]

تقلب کردن

???? Ölüm [اُلوم]

مرگ

⚠️ Öldürmek [اُلدورمِک]

کشتن

???? Silah [سیلاح]

اسلحه

‼️ Ahlaksız [آحلاکسیز]

غیراخلاقی

◽️ Masumiyet [ماصومیِت]

بی گناهی

⚖ Yasa [یاسا]

قانون

✅ Yasal [یاسال]

قانونی

❌ Yasak [یاساک]

غیرقانونی

⛔️ Ölümcül [اُلومجول]

کشنده، مهلک

????‍♂Gönüllü [گُنولّو]

داوطلب

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه