ڪلمات مربوط به زمان در ترکی استانبولی

آموزش ترکی استانبولی

ڪلمات مربوط به《زمان》😍👇

🔢 Tarih [تاریح]

تاریخ

🗿 Ortaçağ [اُرتاچاع]

قرون وسطی

📅 Ay [آی]

ماه

⏳ Kum Saatı [کوم ساعاتی]

ساعت شنی

🔙 Geçmiş [گِچمیش]

گذشته

⁉️ Gelecek [گِلِجَک]

آینده

🚫 Son [سُن]

پایان

🌓 Güneş Tutulması [گونِش توتولماسی]

خورشید گرفتگی

📟 Dijital Saat [دیژیتال ساعات]

ساعت دیجیتال

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه