ڪلمات مربوط به زمان در ترکی استانبولی

ڪلمات مربوط به《زمان》????????

???? Tarih [تاریح]

تاریخ

???? Ortaçağ [اُرتاچاع]

قرون وسطی

???? Ay [آی]

ماه

⏳ Kum Saatı [کوم ساعاتی]

ساعت شنی

???? Geçmiş [گِچمیش]

گذشته

⁉️ Gelecek [گِلِجَک]

آینده

???? Son [سُن]

پایان

???? Güneş Tutulması [گونِش توتولماسی]

خورشید گرفتگی

???? Dijital Saat [دیژیتال ساعات]

ساعت دیجیتال

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه