کلمه های مربوط به بیمارستان به زبان ترکی استانبولی

آموزش ترکی استانبولی

کلمه های مربوط به بیمارستان به زبان ترکی استانبولی 

Antibiyotik آنتی بیوتیک
Yara Bandı چسب زخم
Bandaj بانداژ
Acil Odası اورژانس
Kan Testu تست خون
Sıcaklık درجه حرارت
Muayene معاینه
Muayebe Etmek معاینه کردن
Kalp Atışı تپش قلب
Seteskop گوشی پزشکی
Nabız نبض
Kan Alamk خون گرفتن
Kan Vermek خون دادن
Koltuk Değneği عصای زیر بغل

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه