کلمات پرسشی در زبان ترکی استانبولی

مثال برای کلمه پرسشی Nasıl

?Sen nasıl düşünüyorsun
düşünmek… فکر کردن
تو چطور فکر میکنی؟

?O nasıl çalışıyor
او چطور کار میکنه؟

?Siz nasıl okuyorsunuz
شما چطور میخونید ؟

مثال برای nerede
?Sen nerede çalışıyorsun
تو در کجا کار میکنی؟

?Sen nerede okuyorsun
تو در کجا تحصیل میکنی/میخونی؟

?Sen nerede yaşıyorsun
تو در کجا زندگی میکنی؟

مثال برای کلمه پرسشی ne
?Sen ne yapıyorsun
تو چکار میکنی؟

?Siz ne söylüyorsunuz
شما چی میگید؟

?Onlar ne alıyorlar
آنها چی میخرن؟

مثال برای کلمه پرسشی ne kadar
?Sen haftada ne kadar ders çalışıyorsun
تو در هفته چقدر درس تمرین میکنی؟
?Siz günde ne kadar kahve içiyorsunuz
شما در روز چقدر قهوه مینوشید؟
?Onlar ne kadar konuşuyorlar
آنها چقدر حرف میزنند؟

مثال برای کلمه پرسشی nereye
?Sen nereye gidiyorsun
تو به کجا میری؟
?O nereye bakıyor
او به کجا نگاه میکنه؟

مثال برای کلمه پرسشی Nereden
?Sen nereden geliyorsun
تو از کجا میای؟
?O nereden alıyor
او از کجا میخره؟

مثال برای کلمه پرسشی hangi
?Sen hangi şehirde yaşıyorsun
تو در کدام شهر زندگی میکنی؟
?O hangi sokakta oturuyor
او در کدام خیابان سکونت داره؟
?Sen hangi universitedesin
تو در کدام دانشگاه هستی؟

مثال برای neden, niye
?Niye/neden hiç söylemiyorsun
چرا هیچی نمیگی؟
?Niye/neden az konuşuyorsun
چرا کم صحبت میکنی؟

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه