کلمات مربوط به کشاورزی در ترکی استانبولی

کلمات مربوط به کشاورزی در ترکی استانبولی

ڪلمات مربوط به کشاورزی ???

• Tohumlar [تُحوملار]

دانه ها

? Meyveler [مِیوه لَر]

میوه ها

?‍? Kırsal [کِرسال]

روستایی

? Besinler [بِسین لِر]

مواد مغذی

? Genetik [جِنِتیک]

ژنتیک

? Yavrulamak [یاورولاماک]

تولیدمثل کردن

⬜️ Çevre [چِوره]

محیط

⚒ Araç Gereç [آراچ گِرِچ]

تجهیزات

♨️ Atık [آتیک]

زباله

? Buğday [بوعدای]

گندم

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه