کلمات مربوط به ازدواج در زبان ترکی استانبولی

Nişanlı – نامزد

Kız istemeye gitmek – خواستگاری رفتن

Gelin – عروس

Damat – داماد

Evlenmek – ازدواج کردن

Evli – متاهل

Bekar – مجرد

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه