کلمات برای کارهای روزانه در ترکی

کلامات مناسب کارهای روزانه در ترکی :

Uyanmak – بیدار شدن از خواب

️Kalkmak – بیرون آمدن از رختخواب

Duş almak – دوش گرفتن

Giyinmek – لباس پوشیدن

Kahvaltı yapmak – صبحانه خوردن

Öğle yemeği hazırlamak  – ناهار درست کردن

Derse gitmek – رفتن به کلاس

Çalışmak – کار کردن

Evi temizlemek – تمیز کردن خانه

Spor yapmak – ورزش کردن

Eve varmak / ulaşmak – به خانه رسیدن / به خانه آمدن

Ödev yapmak – انجام دادن تکالیف

Dinlenmek – استراحت کردن

Gazete okumak – روزنامه خواندن

yatağa – girmek – به رختخواب رفتن

Uyumak – خوابیدن

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه