سوالات روزمره در زبان ترکی استانبولی

Doğru mu? – درسته؟

yanlış mı? – آیا غلطه؟

olur mu? – میشه؟

olmaz mı? – آیا نمی شود؟

mümkün mü? – آیا ممکن است؟

olabilir mi? – می تواند باشد؟امکانش هست؟

sahi mi? – واقعا؟راستی؟حقیقیه؟

gerçekten mi? – واقعا؟حقیقتا؟

Öyle mi? – واقعا؟اینطوره؟

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه