انواع سلام کردن در زبان ترکی استانبولی

Merhaba شکل رسمی سلام کردن در زبان ترکی است، در عامه معمولا آن را به صورت تند Meraba نیز تلفظ می کنند اما تلفظ صحیح و رسمی آن Merhaba است.

Selam شکل غیر رسمی و نحوه ی سلام کردن در جمع دوستانه است.

Selamün aleyküm همانند بسیاری از کشورهای اسلامی در ترکیه نیز جهت سلام و احوالپرسی به کار برده می شود و پاسخ آن Aleyküm Selam علیک سلام یا سلام بر شما است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه