اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی نشان‌دهنده‌ی ترتیب و جایگاه یک چیز در یک مجموعه هستند (مثل “اولین”، “دومین” و غیره). برای ساختن اعداد ترتیبی در ترکی، به عدد اصلی (اصلی) یک پسوند اضافه می‌شود. این پسوندها بسته به هماهنگی مصوت‌ها (vowel harmony)، یکی از موارد زیر است:

 • -inci
 • -ıncı
 • -uncu
 • -üncü

توجه: تنها استثنا در این قانون، عدد “چهارم” است که به جای dörtüncü، به صورت dördüncü نوشته می‌شود.

در ادامه، فهرست اعداد ترتیبی از یک تا ده در زبان ترکی استانبولی آورده شده است:

 1. Birinci (اولین)
 2. İkinci (دومین)
 3. Üçüncü (سومین)
 4. Dördüncü (چهارمین)
 5. Beşinci (پنجمین)
 6. Altıncı (ششمین)
 7. Yedinci (هفتمین)
 8. Sekizinci (هشتمین)
 9. Dokuzuncu (نهمین)
 10. Onuncu (دهمین)

مثال:

 • Birinci gün: روز اول
 • Üçüncü sınıf: کلاس سوم
 • Beşinci kat: طبقه پنجم

برای اعداد بزرگتر از ده، کافیست پسوندهای بالا را به عدد اصلی اضافه کنید. مثلاً:

 • Yirmi birinci (بیست و یکمین)
 • Otuz ikinci (سی و دومین)
 • Kırk üçüncü (چهل و سومین)

به همین ترتیب، می‌توانید اعداد ترتیبی دیگری را نیز بسازید.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه