معذرت خواهی در ترکی استانبولی

وقتی کسیو ناراحت کردیم بخواییم ازش معذرت خواهی کنیم از این جملات استفاده میکنیم ☺️?

▪️Özür Dilemek İsterim
▫️میخوام عذر خواهی کنم ?

▪️Umarım Beni Affedersin
▫️امیدوارم منو ببخشی ?

▪️Pardon
▫️معذرت میخوام ?

▪️Bu Benim Hatam
▫️این اشتباه من هست ?

▪️Lütfen Bana Kızma
▫️لطفا از من عصبانی نشو ?

▪️Sana Kötü Davrandığım
İçin Özür Dilerim . . !

▫️بابت رفتار بدم ازت عذر میخوام ?‍♂

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه