شروع رابطه اوزجان دنیز با سَمر دادگر طراح مد ایرانی

شروع رابطه اوزجان دنیز با سَمر دادگر طراح مد ایرانی

طبق خبر روزنامه ی پستا ، اوزجان دنیز (۴۹ ساله ) با سَمر دادگر (۲۶ ساله )طراح مد ایرانی رابطه ی عاشقانه ایی رو شروع کرده

در روزهای گذشته ، فیضا آکتان همسر سابق اوزجان دنیز ، از اوزجان به دادگاه شکایت کرده بود

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه