ترجمه متن ترانه Çingenem آهنگ چینگنم ابرو گوندش

Kapkara gözlerle, yaktın sineden
با چشم های سیاهت، از سینه سوزاندی (مرا)

Aşkınla tutuşup, yandım çingenem
با عشقت شعله گرفتم، سوختم ای کولی من

Ruhumu koparıp, aldın bedenden
روح من را جدا کردی و گرفتی از بدن

Uğruna sararıp, soldum çingenem
در پی ات زرد شدم، پژمرده شدم کولی ِ من

Karanlık gecede, ateşin başında
در شب های تیره و تار، بالای سر آتش ?

Takınır zilleri, oynar çingenem
زنگوله ها را میبنده و میرقصه کولی ِ من

Savurur saçlarını, esen rüzgarla
موهایش را تاب می دهد، با باد ِ وزنده

Bir deli sevdaya, salar çingenem
به عشقی جنون آمیز دچار میکند کولی من
—————–
Çingenem, çingenem
کولی ِ من ، کولی ِ من ?
Kara gözlü çingenem
کولی ِ سیاه چشم ِ من
Aşkınla tutuşup,
با عشقت شعله گرفتم ?
Yandım çingenem
و سوختم ای کولی ِ من
Çingenem çingenem
کولی من، کولی من ?
Kara gözlü çingenem
کولی چشم سیاه من
Uğruna sararıp,
در پی ات زرد شدم، ?
Soldum çingenem
پژمرده شدم کولی من ?

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Kapkara [کاپکارا]
?سیاه
?Karanlık [کارانلیک]
?تاریکی
?Saç+lar [ساچلار]
?مو+ها
?Esen [اِسَن]
?وزنده
?Rüzgar [روزگار]
?باد
?Deli [دِلی]
?دیوانه
?Çingen [چینگَن]
?کولی
?Zil [زیل]
?زنگ / زنگوله

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه