ترجمه متن ترانه Ağlama ابراهیم تاتلیسس

Bu dünyada senden gayri
تو این دنیا به غیر تو،
Başka kimim var ?
من دیگه کی رو دارم ؟
Sana gelen bana gelsin,
بلایی که سر تو میخواد بیاد
Gadan ben alım
سر من بیاد، دردت به جونم
—————–
Bir allahım bir de
یکی خدایم و یکی تو هستین
Sensin beni yaşatan
که منو زنده نگه میدارین
Sana gelen bana gelsin
بلایی که سر تو میخواد بیاد
Gadan ben alım
سر من بیاد، دردت به جونم
Bu kar boran yaza döner
این برف و بوران به بهار میرسه
Acilar tükenir bitter
تلخی ها تموم میشن
——————
Sil gözünü ağlama yeter
پاک کن چشماتو، گریه نکن کافیه

Sana gelen bana gelsin
درد و بلای تو سر من بیاد

Gadan ben alım . . ??
درد و بلات به جونم . . .
——————–
Ağlama ağlama . . .
گریه نکن، گریه نکن، . . . ?
Ağlama sus ağlama
گریه نکن، آروم باش، گریه نکن
——————-
Senden gayrı gidecek …
غیر از تو برای رفتن …
Bir yerim mi var . . !?
آیا جای دیگه ای دارم؟
Ferman eyle bu gönlüme
فرمان بده به این قلبم
Kadan ben alım . . ??
تا دردتو به جون بخرم

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Gayri [گایری]
?غیر/جز
?Başka [باشکا]
?دیگر
?Gada [گادا]
?درد و بلا
?Kar [کار]
?برف
?Boran [بُران]
?بوران
?Yaz [یاز]
?تابستان
?Acılar [آجیلار]
?تلخی ها/دردها
?Sil [سیل]
?پاک کن
?Yeter [یِتَر]
?کافی
?Sus [سوس]
?ساکت باش
?Yerim [یِریم]
?جای+م
?Ferman [فرمان]
?فرمان/دستور
?Eyle [اِیلَ]
?بکن
?Gönl+üm [گُنلوم]
?دل+م

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه