بساز بفروش های ازمیری دادگاهی شدند

بسازبفروش‌های ازمیری دادگاهی شدند

در وقوع زمین لرزه ازمیر و تخریب نزدیک به 20 بنا، 9 بسازبفروش و مسئول فنی ساختمان‌های مذکور بازداشت و به دادگاه منتقل شدند.

تمامی این افراد به عدم رعایت مسائل فنی در مراحل ساخت بناهای تخریب شده در زلزله متهم شدند.

این در حالی است که متهمان در جریان بازجویی اعلام کرده‌اند که تمامی مقررات موجود در زمان ساخت بناها را رعایت کرده‌اند.

متهمان مقصر اصلی را بازرسان ایمنی دانسته‌اند که بعد از اتمام ساخت بنا در کار خود کوتاهی کرده‌اند.

معمار یکی از بناهای ویران شده، در هنگام انتقال به دادگاه اعلام کرد: ما بی‌گناهیم. کسانی که ستون‌های ساختمان را جابه‌جا کرده‌اند، مقصرند./تله1

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه