باریش آردوچ پدر میشود همسرش گوپسه اوزای بارداره

ادعا شده که بازیگر گوپسه اوزای بارداره و حتی جنسیت فرزندشون هم معلوم شده و قراره زوج باریش آردوچ و گوپسه اوزای صاحب فرزند پسر بشن 

این زوج بعد از ۶ سال رابطه روز چهارشنبه ازدواج کردن 

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه