اصطلاحات مهم و کاربردی هنگام خرید کردن در ترکی استانبولی

اصطلاحات مهم و کاربردی هنگام خرید کردن در ترکی استانبولی

Nasıl Yardımcı Olabilirim?
چطور میتونم کمک کنم؟?
Özel Bir Şey Anyorum.
دنبال چیز خاصی میگردم.?
Bir Şey Seçtiniz Mi?
چیزی انتخاب کردین؟?
Beğendini Mi?
خوشتون اومد؟?
Size Çok Yakışıyor.
خیلی به شما میاد.?
Sadece Bakıyorum.
فقط نگاه میکنم.?

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه