ترجمه متن ترانه Leylim Ley ابراهیم تاتلیسس

Döndüm Daldan Kopan Kuru Yaprağa
به برگ خشکی که از شاخه جدا شده بدل شدم?

Sehar Yeli Dağıt Beni Kır Beni
ای نسیم صبحگاهی منو پخش کن بشکن مرا ?

Götür Tozlarını Burdan Uzağa
خاکستر من رو از اینجاها به دوردست ها ببر??

Yarin Çıplak Ayağına Sür Beni
خاکستر منو به پای برهنه ی یارم بِمال ♥️
————-
Yedi Yıldır Uğramadım Yurduma
هفت ساله که به وطنم سر نزده ام ?

Dert Ortağı Aramadım Derdime
دنبال کسی برای شریک دردهام نگشتم

Geleceksen Bir Gün Düşüp Ardıma
یک روز میای و به دنبالم میفتی ?

Kula Değil Yüreğine Sor Beni
از مردم نپرس منو از قلبت بپرس ??
————-
Ayın Şavkı Vurur Sazım Üstüne
پرتوی ماه? بر روی سازم میزنه

Söz söyleyen Yoktur Sözüm Üstüne
کسی نیست که حرف روی حرفم بزنه

Gel Ey Hilal Kaşlım Dizim Üstüne
بیا ای ابرو هلالی ام روی زانوم بنشین ♥️

Ay Bir Yandan Sen Bir Yandan Sar Beni
ماه ? از یه طرف تو از یه طرف بغلم کنین

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Dal [دال]
?شاخه
?Kuru [کورو]
?خشک
?Yaprak [یاپراک]
?برگ
?Dağıt [داعیت]
?پخش کن
?Çıplak [چیپلاک]
?برهنه
?Ayak [آیاک]
?پا
?Yedi [یدی]
?هفت
?Yurt [یورت]
?وطن
?Ortak [اُرتاک]
?شریک
?Kul [کول]
?بنده
?Sor [سُر]
?بپرس
?Diz+im [دیزیم]
?زانو+یم
?Ay [آی]
?ماه

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه