ترجمه متن ترانه Bulmaca مورات بوز

? Bulmaca (2011)
? M u r a t B o z
ترجمه.متن.ترانه

Sen de vardın o gün bizimle
تو هم در اون روز همراه با ما بودی ….

Dostlar anlattı adın çok geçti
دوستان تعریف کردند اسمت خیلی مطرح شد

Üzüntümü herkes gördü yüzümde
غمم رو هر کسی دید در چهره ام

Tatsız anlamsız zaman zor geçti
بی مزه و بی معنی، زمان سخت گذشت
————————
İki şarkı okundu …
دو آهنگ خونده شد
Birisi çok dokundu.
یکیش خیلی اثرگذار بود
Dönme derse gururun
اگه غرورت بگه برنگرد
Ona uyma olur mu ?
میشه ازش پیروی نکنی؟
—————————–
Ümitler yaşlanıp …
امیدها کهنه خواهند شد
Yok olup silinecek
نیست میشن و پاک میشن
Giden uzaklaştıkça
تا اونی که میره دور میشه
Kalan kıymetlenecek
اونی که میمونه ارزش پیدا میکنه
——————————-
Soldan sağa iki kalpli
از چپ تا راست دو قلب …
En zor bulmaca ….
سخت ترین معما است
Aşkı birimiz çözecek
عشق رو یکیمون حل میکنه
Birimiz de üzülecek
یکیمون هم خواهد رنجید

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Gün [گون]
?روز
?Ad+ın [آدین]
?اسم+ت
?Üzüntü [اوزونتو]
?ناراحتی
?Tatsız [تاتسیز]
?بی مزه
?Anlamsız [آنلامسیز]
?بی معنی
?Şarkı [شارکی]
?آهنگ
?Birisi [بیریسی]
?یکیش
?Yok [یُک]
?نه/ نیست
?Giden [گیدَن]
?رونده
?Kalan [کالان]
?باقی مانده
?En Zor [اِن زُر]
?سخت ترین

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه