39 میلیون مسافر در 3 ماه از فرودگاه های ترکیه پرواز می کنند

39 میلیون مسافر در 3 ماه از فرودگاه های ترکیه پرواز می کنند

در سه ماهه اول سال 2023 حدود 39 میلیون مسافر از فرودگاه های ترکیه استفاده کردند.

بر اساس داده های وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، تعداد مسافران خطوط داخلی از طریق فرودگاه های ترکیه در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17.6 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، تعداد مسافران مسیرهای بین المللی در مدت مشابه 48.3 درصد افزایش داشته است.

  برگزاری نیمه ماراتن استانبول وودافون در روز 20 سپتامبر

مقایسه آگهی ها

مقایسه