گرانترین شهرهای ترکیه برای خرید خانه

گرانترین شهرهای ترکیه برای خرید خانه

میانگین قیمت مسکن در شهرهای مختلف ترکیه متفاوت است 

به عنوان مثال میانگین قیمت خرید هر واحد صد متری در یکی از گران‌ترین شهرهای ترکیه یعنی موغله  یا مولا ۷۴ هزار و ۶۰۰ یورو تخمین زده شده است 

پس از آن استانبول دومین شهر گران ترکیه است که میانگین قیمت خرید یک واحد صد متری در این شهر ۶۳ هزار و ۲۰۰ یورو تخمین زده شده است.

ازمیر سومین شهر گران قیمت ترکیه است که میانگین قیمت هر واحد صد متری دراین شهر ۴۷ هزار و ۷۰۰ یورو است

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه