کارهای روزانه در ترکی استانبولی

کارهای روزانه ✍️?

✅ Uyanmak – بیدار شدن از خواب

✅️ Kalkmak (yataktan)
بیرون آمدن از رختخواب
✅Duş almak – دوش گرفتن

✅ Giyinmek – لباس پوشیدن

✅Kahvaltı yapmak – صبحانه خوردن

✅Öğle yemeği hazırlamak
ناهار درست کردن

✅Derse gitmek – رفتن به کلاس

✅Çalışmak – کار کردن

✅ Evi temizlemek – تمیز کردن خانه

✅Spor yapmak – ورزش کردن

✅Eve varmak / ulaşmak
به خانه رسیدن / به خانه آمدن

✅Ödev yapmak – انجام دادن تکالیف

✅Dinlenmek – استراحت کردن

✅ Gazete okumak – روزنامه خواندن

✅yatağa – girmek – به رختخواب رفتن

✅Uyumak – خوابیدن

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه