کارنامه‌های الکترونیکی برای دانش‌آموزان ترکیه

کارنامه‌های الکترونیکی برای دانش‌آموزان ترکیه

بر اساس اعلام وزارت آموزش ملی ترکیه، کارنامه‌های دوره ابتدایی و راهنمایی این کشور از طریق اینترنت در دسترس اولیا و دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

همچنین در رده دبیرستان، نمرات ترم اول به عنوان پایه موفقیت دانش‌آموزان در نظر گرفته شده و برای ترم دوم بدون در نظر گرفتن نمره، سیستم امتیازی تشکر، تقدیر، غرور و افتخار برای آنها اعمال خواهد شد.

مدیران مدرسه برای جلوگیری از ازدحام در مدراس با مشخص کردن برنامه مراجعه، از 22 ژوئن می‌توانند مدارک و کارنامه‌های دانش‌آموزان را به آنها تحویل دهند./سوزجو

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه