نرخ سود بانکی در ترکیه

نرخ سود بانکی در ترکیه

نرخ سود بانکی در ترکیه

سود سپرده های ایش بانک ترکیه به سپرده های لیر ، دلار و یورو تعلق می گیرد. به طور کلی سود سپرده های لیر در بانک ایش 11.75 در صد و همچنین به سپرده های ارزی و دلاری نیز 3 درصد تعلق می گیرد.

نرخ سود بانکی در زراعت بانک با توجه به مدت زمانی که شما سرمایه خود را در این بانک نگهداری می کنید و نوع ارزی حساب شما، سود دریافتی نیز متفاوت خواهد بود.

سود بانک زراعت ترکیه در سال 2021 برای سپرده های لیر 17 درصد، دلار 0.85 درصد و یورو 0.10 درصد می باشد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه