مالیات هنگام فروش ملک در ترکیه

چنانچه تصمیم بگیرید که قبل از 5 سال پس از خرید ملک در استانبول و یا خرید ملک در ازمیر، ملکتان در ترکیه را بفروشید – پیشنهاد میکنیم که این تاریخ را در سند ترکی (تاپو) چک کنید.

وقتی ملک خود را می فروشید ، باید مبلغی را براساس سود بدست آمده باید به اداره مالیات ترکیه پرداخت کنید.

این مالیات به عنوان مالیات بر ارزش افزوده شناخته میشود و مقدار آن با توجه به هزینه ی فروش ملک و ارزش واقعی ملک به دست می آید.

مقدار سود به دست آمده از فروش در واقع همان مالیات بر سرمایه به دست آمده میباشد.

  • سود کمتر از 6 هزار لیر، شامل این مالیات نمیشود
  • سود بین 6 هزار و 7 هزار لیر، شامل 15 درصد مالیات میشود
  • سود بین 7 هزار و 18 هزار لیر، شامل 25 درصد مالیات میشود
  • سود بین 18 هزار تا 40 هزار لیر، شامل 27 درصد مالیات میشود
  • سود بیش از 40 هزار لیر، شامل 35 درصد مالیات میشود

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه