رابطه عاشقانه Aslı Enver و Kerem Tunçeri

طبق اخبار  برنامه صفحه 2 ، Aslı Enver و Kerem Tunçeri رابطه عاشقانه ای با هم شروع کردند.
این زوج که در یک جمع دوستانه با هم آشنا شدند ادعا کردند که حدوداً 1 ماه با هم هستند.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه