درآمد ترکیه از صادرات سریال‌ها ۷۰۰ هزار دلار برای هر قسمت است

درآمد ترکیه از صادرات سریال‌ها ۷۰۰ هزار دلار برای هر قسمت است

در حالی که ما در مفاهیم اولیه صنعت سرگرمی مانده ایم!/درآمد ترکیه از صادرات سریال‌ها ۷۰۰ هزار دلار برای هر قسمت است

🔹فاتیح آکسوی، رئیس کمیته خدمات سرگرمی و فرهنگی ترکیه می‌گوید سریال‌های این کشور به موفقیت جهانی دست پیدا کرده اند و هر قسمت از یک سریال‏ ترکی که به دیگر کشورها صادر می‌شود، درحال حاضر رقمی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار درآمد را برای این کشور به همراه دارد

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه