جزئیات تغییرات قوانین اقامتی در استانبول در منطقه فاتح و اسن‌یورت

جزئیات تغییرات قوانین اقامتی در استانبول در منطقه فاتح و اسن‌یورت

جزئیات تغییرات قوانین اقامتی در استانبول

اداره مهاجرت ترکیه با صدور بیانیه‎ای اعلام کرد:

در منطقه فاتح، به استثناء تقاضاهای اقامت کوتاه مدتی که طبق بند (J) از بخش اول ماده‌ی ۳۱ قانون‌شماره ۶۴۵۸، (با هدف سرمایه گذاری) هستند و همچنین درخواست‌های اقامت دانشجویانی که در دانشگاه‌های این منطقه مشغول به تحصیل هستند.

در بخش اسن‌یورت طبق بند (J) از ماده 31 و همچنین بند B (با هدف خرید اموال غیر منقول) از قانون ۶۴۵۸ با داشتن شرط اینکه این اموال غیر منقول در بخش اسن‌یورت باشد همچنین دانشجویان دانشگاه‌های این منطقه استثناء هستند.

از تاریخ ۱۵.۱.۲۰۲۱ در بخش اسن‌یورت و فاتح، ثبت نام‌های جدید برای اقامت پذیرفته نخواهند شد!

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه