تمدید اقامت های توریستی ترکیه 2020

گزارش شده است که وزارت کشور ترکیه در مورد بسته شدن مرزها و بیماری کرونا ، دستورالعملی را به افرادی که به طور غیرقانونی در ترکیه زندگی می کنند ، صادر کرده است. که  افرادی که اقامتشان به اتمام رسیده است یا در حال اتمام است به احتمال زیاد بین سه الی ۶ ماه آن هم با توجه به تشخیص مسئول پرونده در اداره اقامت تمدید  می شود.

طبق گفتگو با 157 ، هر یک از پاسخ دهندگان پاسخ های متفاوتی داده اند ، یکی از آنها این بود که افراد رد شده با پرداخت جریمه مجددا مورد بررسی قرار می گیرند ، اما این پاسخ نیز شفاهی بوده و در سایت مهاجرت ثبت نشده است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه