تانر اولمز و دوست دخترش اجه چشمی اوغلو نامزد کردند

تانر اولماز و دوست دخترش ، اجه چشمی اوعلو ، نامزد کردند.
تانر زمستون گذشته در شهر بروخهِ بلژیک به اجه پیشنهاد ازدواج داده بود و این دو روز گذشته در مراسمی خانوادگی با هم نامزد کردند
به خاطر شیوع ویروس کرونا افراد کمی در مراسم نامزدی تانر و اجه شرکت کردند

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه