افعال مهم و پرکاربرد زبان ترکی استانبولی

افعال مهم و پرکاربرد زبان ترکی استانبولی

sevindirmek — خوشحال کردن
sevinmek — خوشحال شدن
sevişmek — عشق بازی کردن
sevmek — دوست داشتن
seyahat etmek — سفر کردن
seyretmek — تماشا کردن
sıcaklaşmak — گرم شدن
sıçratmak — پاشیدن آب یا گِل و
sıkılmak — کسل شدن، خسته شدن
sıkışmak — فشردن
sıkmak — سفت کردن، چلاندن
sıralamak — به صف کردن
sırnaşmak — چاپلوسی کردن
sızlamak — درد داشتن
siesta yapmak — چرت زدن
silinmek — پاک شدن
silmek — پاک کردن
sindirmek — هضم کردن
sinirlenmek — عصبی شدن
sinyal kullanmak — راهنمازدن

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه