افزایش قیمت بنزین در ترکیه

افزایش قیمت بنزین در ترکیه

افت قیمت نفت برنت بر تابلوهای بنزین ترکیه تاثیری نداشته است.

طی 10 روز گذشته بنزین در ترکیه در مجموع 50 کوروش افزایش قیمت داشته است.

اخبار واصله حاکی از یک افزایش دیگر از امشب به مقدار 15 کوروش است.

با این افزایش، قیمت بنزین در ترکیه به 5.67 خواهد رسید/اورنسل

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه