اعتماد به ترکیه رو به افزایش است

اعتماد به ترکیه رو به افزایش است

اعتماد به ترکیه رو به افزایش است – به گزارش خبرگزاری آناتولی – وزیر صنعت و فناوری ترکیه: اعتماد به ترکیه هم امروز هم در آینده رو به افزایش است.

مصطفی وارنک، وزیر صنعت و فناوری ترکیه: تقاضای سرمایه‌گذاری در ژانویه تا سپتامبر، بیش از 13 درصد سال گذشته است.

اعتماد به ترکیه هم امروز هم در آینده رو به افزایش است.

وزیر صنعت و فناوری ترکیه: در ماه سپتامبر 1127 گواهی تشویقی صادر کردیم که زمینه را برای سرمایه گذاری ثابت 19.4 میلیارد لیری و اشتغال اضافی 30 هزار و 506 نفر هموار کرد.

منبع : خبرگزاری آناتولی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه