اخراج مهاجران غیرقانونی از ترکیه و مقررات مربوطه

اخراج مهاجران غیرقانونی از ترکیه و مقررات مربوطه

در این نوشته، اطلاعاتی در مورد اخراج و مقررات مربوط به آن، مفاهیم و اجرائیاتی که ممکن است در نتیجه مهاجرت غیرقانونی فرد با آن روبرو شد، ارائه خواهیم داد.

مفاهیم

▫️مجوز خروج: مطابق ماده 56 قانون بیگانگان و حمایت بین المللی (YUKK)، سندی که مشمول هزینه نبوده و دارای مهلت خروج از ترکیه می‌باشد، به افراد داده می‌شود، مجوز خروج نامیده می‌شود.

▫️مرکز اعاده: مراکزی که اتباع بیگانه تحت نظارت اداری نگهداری می‌شود، مرکز اعاده نامیده می‌شود.

▫️نظارت اداری: نگهداری از افرادی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی بوده، بدون دلیل قابل قبول در مدت تعیین شده ترکیه را ترک نکنند، از اسناد جعلی یا بدون اعتبار استفاده کنند، نقض کنندگان قوانین ورود یا خروج به ترکیه باشند و درباره آنها تصمیم اخراج گرفته شده است در مرکز اعاده را نظارت اداری می‌نامند

▫️دستور نظارت اداری: به تصمیم اتخاذ شده توسط استانداری در مورد افرادی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی بوده، بدون دلیل قابل قبول در مدت تعیین شده ترکیه را ترک نکنند، از اسناد جعلی یا بدون اعتبار استفاده کنند، ناقض قوانین ورود یا خروج به ترکیه باشند و درباره آنها تصمیم اخراج گرفته شده است، دستور نظارت اداری گفته می‌شود.

▫️دستور دیپورت: تصمیمی که به دستور اداره کل و یا مستقیماَ توسط استانداری‌ها در مورد کسانیکه که مقررات قانون مربوط به افرادی که باید اخراج شوند را نقض می‌کنند گرفته می شود، دستور دئپورت نامیده می‌شود.

▫️دعوت دوباره به ترکیه: به مدت زمان تعیین شده 15 الی 30 روزه برای ترک ترکیه به کسانی که در مورد آنان دستور اخراج صادر شده، به شرط اینکه در دستور اخراج درج شده باشد، دعوت دوباره به ترکیه گفته می‌شود.

کسانی که در ترکیه شامل دستور دئپورت می‌شوند، عبارتند:

▫️کسانی که باید در چارچوب ماده 59 قانون شماره 5237 اخراج شوند،

▫️مدیران، اعضا یا طرفداران یک سازمان تروریستی یا یک سازمان جنایتکار با هدف سودجویانه،

▫️کسانی که در هنگام ورود به ترکیه، برای انجام کارهای ویزا و اجازه اقامت از اطلاعات غیر واقعی و اسناد جعلی استفاده کنند،

▫️کسانی که در طول مدت حضور در ترکیه از راه نامشروع امرار معاش می‌کنند،

▫️کسانی که تهدیدی برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی یا سلامتی عمومی هستند،

▫️کسانی که از مدت ویزا یا دوره معافیت ویزای او بیش از ده روز گذشته یا ویزای آنها لغو شده است،

▫️کسانی که اجازه اقامت آنها لغو شده است،

▫️کسانی که اجازه اقامت دارند اما تاریخ انقضا اجازه اقامت را بیش از ده روز بدون توجیه قابل قبول نقض کرده‌اند،

▫️کسانی که بدون اجازه کار، کار می‌کنند،

▫️کسانی که مقررات ورود قانونی به ترکیه یا خروج قانونی از ترکیه را نقض کرده است،

▫️کسانی که علی‌رغم داشتن حکم ممنوعیت ورود به ترکیه ورودشان به ترکیه تثبیت شده است،

▫️افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنان رد شده، اما ظرف ده روز از ترکیه خارج نشده‌اند،

▫️کسانی که درخواست حمایت بین المللی آنها رد شده است، کسانی که از حمایت بین المللی مستثنی شده‌اند، کسانی که درخواست حمایت بین المللی آنان غیرقابل قبول شناخته می‌شوند، درخواست حمایت بین المللی خود را پس می‌گیرند، کسانی که درخواست حمایت بین المللی آنها پس گرفته شده تلقی می‌شود، کسانی که وضعیت حمایت بین المللی آنها منقضی شده یا لغو شده است و طبق مقررات قانون شماره 6458 حق ماندن در ترکیه را ندارد و نیز کسانی مرتبط با سازمان‌های تروریستی که توسط نهادها و سازمانهای بین‌المللی تعریف شده‌‌اند، ارزیابی می‌شوند.

گرفتن تصمیم اخراج در هر مرحله از اقدامات حمایت بین‌المللی برای متقاضیان حمایت بین‌المللی یا دارندگان وضعیت حمایت بین‌المللی که در چارچوب برخی بندهای بالا قرار دارند و در سطور بالا شرح دادیم، ممکن است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه