آغاز طرح اصلاح لباس برای ورود به ایاصوفیه

آغاز طرح اصلاح لباس برای ورود به ایاصوفیه

پس از تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد، طرح اصلاح لباس بازدیدکنندگان این محل آغاز شد.

در این راستا ورود بدون حجاب، با شلوارک و لباس باز به ایاصوفیه ممنوع شد.

مسئولین ایاصوفیه برای اصلاح لباس بازدیدکنندگان، لباس‌های ویژه و روسری توزیع می‌کنند.

همچنین نگهبانان، هنگام ورود افراد بی‌حجاب با تذکر، آنها را به محل تحویل لباس ویژه راهنمایی می‌کنند./دها

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه